Rubin for sale

some photos taken during Athens photo marathon during Autumn...

Plus de photo par fragakis_p